ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ (НАДАЛІ – «ПУБЛІЧНА ОФЕРТА»)

 

Фізична особа – Підприємець Босенко Роман Миколайович, ІПН 3173812911 (надалі – «Постачальник»), керуючись положеннями ст. 633, ст. 641 та ст. 642 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб укласти Договір поставки на визначених нижче умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

1.1. У цій Публічній оферті нижченаведені терміни та визначення використовуються (як в однині, так і у множині) в таких значеннях:

«Публічна оферта» – публічна пропозиція Постачальника, адресована невизначеному колу фізичних осіб-підприємців та / або юридичних осіб укласти Договір поставки Товарів на визначених у цій Публічній оферті умовах. Публічна оферта розміщена на сторінці в мережі Інтернет за адресою http://www.m-i-r.com.ua (надалі - «Веб-сторінка»), перехід на яку здійснюється з Інтернетресурсу за відповідним посиланням та/або надається на вимогу Покупця Представником Постачальника.

«Договір поставки» – договір поставки Товарів, укладений між Постачальником та Покупцем на умовах цієї Публічної оферти в момент Акцепту Покупцем її умов. Постачальник та Покупець надалі при спільному згадування іменуються «Сторони», а окремо – «Сторона».

«Товари» - будь-які вироби, технології, послуги або інформація, детальний перелік яких міститься у прайс-листах або розраховуються індивідуально та надаються Постачальником Покупцю у порядку, передбаченому цією Публічною офертою.

«Інтернет-ресурс» – веб-сторінка «Мир Интерьерніх Решений» за адресою http://www.m-i-r.com.ua.

«Акцепт» – повне, безумовне й беззастережне прийняття Покупцем умов Публічної оферти. Порядок Акцепту визначений у ст. 3 цієї Публічної оферти. Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах, ніж визначені Публічною офертою, не допускається.

«Покупець» – фізична особа-підприємець або юридична особа, яка шляхом Акцепту уклала Договір з Постачальником на умовах, встановлених цією Публічною офертою.

«Представник Постачальника» – відповідальна особа, уповноважена від імені Постачальника здійснювати комунікацію з Покупцями, надавати Покупцям прайс-листи, консультувати щодо властивостей Товарів, реєструвати Покупців в Електронній базі, отримувати від Покупців замовлення на поставку Товарів тощо.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Постачальник, після належного здійснення Акцепту Публічної оферти Покупцем, зобов’язується поставляти Покупцеві замовлені ним Товари, а Покупець зобов'язується належним чином приймати та оплачувати Товари в порядку та на умовах, передбачених цією Публічною офертою.

2.2. Товари поставляються Постачальником окремими партіями на підставі відповідних рахунків (надалі – «Рахунок»), наданих Покупцем Представнику Постачальника особисто та/або засобами телефонного зв’язку, та/або засобами електронного листування. У Замовленні зазначається артикул, найменування, кількість, ціна Товару, вид оплати, загальна вартість Замовленого Товару, строки поставки.

2.3. Здійснення Покупцем оплати за рахунком, або авансового платежу в розмірі 70% від загальної суми рахунку вважається здійсненням Акцепту Публічної оферти Покупцем.

2.4. Найменування, асортимент, ціни Товарів містяться у відповідних прайс-листах (надалі – «Прайс-лист») Постачальника, що є чинними (актуальними) на дату здійснення відповідного Замовлення Покупцем. Актуальні Прайс-листи надаються Покупцю Представником Постачальника особисто або на електронну пошту Покупця. У разі замовлення товару з індивідуальними властивостями та характеристиками ціна прораховується індивідуально та надається Постачальником на запит Замовника у вигляді рахунку на електронну адресу, або у будь-якому месенджері: Viber, WhatsApp, Facebook, Instagram.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір укладається шляхом Акцепту Покупцем Публічної оферти, а саме з моменту сплати ним Рахунку згідно п.2.3. та у якості і кількості визначеними згідно п.2.4 цієї Публічної Оферти. До здійснення Акцепту Публічної оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Публічної оферти йому зрозумілі та він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

3.2. Згідно з положеннями ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вчинення Покупцем дій, зазначених у п. 3.1. Публічної оферти, є прийняттям Публічної оферти та свідчить про укладення Покупцем Договору на запропонованих у Публічній оферті умовах.

4. ЦІНА ТА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ

4.1. Ціна Товарів, що поставляються згідно з цим Договором, визначається Постачальником у відповідному Прайс-листі, що є чинним (актуальним) на дату здійснення відповідного Замовлення Покупцем. Ціна на товари з індивідуальними розмірами та характеристиками визначається Постачальником в індивідуальному порядку та можуть бути відправлені Покупцю у вигляді рахунку або цифрами в електронному листі, або в електронному повідомленні у будьякому мессенджері Viber, WhatApp, Facebook, Instagram. При цьому такі Прайс-листи та рахунки, згідно з якими було здійснено Замовлення Покупцем, вважаються невід’ємною частиною цього Договору. Постачальник має право в односторонньому порядку періодично переглядати ціну Товарів та вносити відповідні зміни до Прайс-листа шляхом затвердження оновленого Прайс-листа. Під час здійснення Замовлення Покупець зобов’язаний переконатися, що він послуговується актуальною версією Прайс-листа Постачальника для здійснення такого Замовлення. Здійснення оплати Товарів (партії Товарів) Покупцем є підтвердженням його належної згоди на прийняття умов щодо ціни та вартості таких Товарів.

4.2. До ціни Товарів включена вартість тари (за наявності), упакування і маркування.

4.3. Вартість кожної окремої партії Товарів визначається на підставі відповідного актуального Прайс-листа або рахунку Постачальника у відповідності до здійсненого Покупцем Замовлення.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТА ОПЛАТИ ТОВАРІВ

5.1. Після отримання Постачальником оплати Рахунку від Покупця у порядку, передбаченому п. 2.3. цієї Публічної Оферти, Постачальник здійснює обробку Замовлення та підтверджує прийняття Замовлення до виконання шляхом направлення листа або повідомлення про підтвердження Замовлення (надалі – «Підтвердження») на Електронну адресу Покупця або електронним повідомленням у мессенджер.

 

 

5.2. Постачальник поставляє товар Покупцеві у терміни, що були узгоджені при розміщенні замовлення згідно п.2.2 цього договору.

5.3. Відправка та доставка товару за адресою замовника відбувається за рахунок Покупця, кур'єрскою службою Нова Пошта, або іншим перевізником.

5.4. Видача товару зі складу Постачальника відбувається тільки за умови 100% оплати вартості товару вказаної в рахунку. Покупець забов’язується здійснити повну оплату товару за рахунком у строк 3(три) робочі дні з моменту повідомлення Постачальником про готовність товару до відвантаження.

5.5. Датою поставки Товарів вважається дата передачі Товарів від Перевізника Покупцеві згідно з виданою Перевізником транспортною накладною (квитанцією, реєстром доставки тощо), підписаною Покупцем. В разі неможливості або відмови підписати  транспортну накладну (квитанцією, реєстром доставки тощо) товар не відвантажується, якщо інше не узгоджено з Покупцем. В разі Вимоги Покупця доставити товар за адресою без підписання транспортної накладної (квитанції, реєстру доставки тощо) та передачі товару належним чином – товар доставляється за адресою, факт доставки товару фіксується з допомогою фотокамери. При наявності фотографії з відвантаженим товаром Постачальник вважається таким, що виконав свої зобов’язання з поставки Товарів.

5.5. Покупець вважається таким, що виконав свої зобов’язання з оплати Товарів з моменту зарахування коштів за відповідну партію Товарів на поточний банківський рахунок Постачальника. 5.6. Постачальник несе всі ризики втрати або пошкодження Товарів до моменту їх передачі Перевізником Покупцеві. Право власності на Товари переходить від Постачальника до Покупця в момент передачі Товарів від Перевізника до Покупця.

 5.7. Вартість послуг перевезення / доставки Товарів до Покупця оплачується Покупцем.

6. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ ТА УПАКОВКА

6.1. Постачальник зобов'язується поставляти Товари, які відповідають всім санітарним, гігієнічним, технічним та іншим нормам, стандартам та правилам, встановленим чинним законодавством України для такого роду товарів.

6.2. Постачальник поставляє Товари в упаковці, що забезпечує збереження Товарів до моменту їхньої передачі Покупцеві.

7. ПРИЙМАННЯ ТОВАРІВ ЗА КІЛЬКІСТЮ ТА ЯКІСТЮ

7.1. Приймання Товарів Покупцем за кількістю та якістю здійснюється в момент їхньої передачі від Перевізника до Покупця. Підпис Покупця на відповідній транспортній накладній Перевізника (квитанції, реєстрі доставки тощо) є належним підтвердженням виконання Постачальником обов’язку щодо поставки Товарів належної якості та в належній кількості.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони Договору поставки несуть відповідальність за його невиконання або неналежне виконання відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Постачальник гарантує, що Товари, які поставляються ним, є придатними для їхнього використання за прямим призначенням.

8.3. Постачальник гарантує, що Товари належать йому на праві власності, не перебувають під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

8.4. В разі замовлення Покупцем товару «під замовлення» з індивідуальними характеристиками та розмірами товару, Покупець погоджується з  ти що згідно п.3 ч.5 ст.13 «Закону України «Про захист прав споживачів» оскільки товар виготовляється (поставляється) під замовлення, Покупець не має права відмовитись від замовленого за даним договором товару та/або розірвати даний договір в односторонньому порядку.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором поставки, якщо таке невиконання стало прямим наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), що виникли після укладення Договору поставки в результаті подій надзвичайного характеру, а саме: війни або регіональних конфліктів, розпоряджень урядів, затримка поставки виробником, повені, пожежі, епідемії, страйки, блокади транспортних шляхів, аварії або катастрофи на транспортних шляхах, інших нещасть або факторів нестабільності, що впливають на виконання Договору поставки, і якщо ці обставини Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їм розумними заходами. У цьому випадку термін виконання договірних зобов'язань буде продовжений на час дії зазначених обставин.

9.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором поставки, зобов'язана негайно, і в будь-якому випадку не пізніше 3 (трьох) днів з моменту виникнення обставин непереборної сили, в письмовій формі повідомити іншу Сторону про виникнення обставин такого роду, а також про очікуваний строк дії й термін припинення вищевказаних обставин. Факти, викладені в повідомленні, повинні бути підтверджені Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом або організацією.

9.3. У разі якщо строк дії обставин непереборної сили становитиме більше 3 (трьох) місяців, кожна зі Сторін має право відмовитися від виконання Договору поставки або його нереалізованої частини. При цьому Сторони зроблять необхідні взаєморозрахунки, які передбачають оплату виконаних за Договором поставки зобов'язань та / або повернення перерахованих раніше коштів за невиконані у зв'язку з настанням обставин форс-мажору зобов'язання.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» Покупець визнає та погоджується з наданням Постачальнику своїх персональних даних (персональних даних своїх працівників та / або інших пов’язаних осіб) у процесі укладення Договору поставки, а саме: прізвище, ім'я, контактний номер телефону, поштова адреса, адреса електронної пошти тощо. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець надає Постачальнику право на обробку персональних даних Покупця у зв'язку з постачанням йому Товарів. Покупець погоджується, що Постачальник має право використовувати та обробляти надані персональні дані безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані є добровільно наданими та що він ознайомлений з умовами Публічної оферти.

10.2. Здійснюючи Акцепт Публічної оферти Покупець надає Постачальнику згоду на отримання інформаційних повідомлень від Постачальника за допомогою поштових служб, служб коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти тощо.

10.3 Здійснюючи Акцепт Публічної оферти Покупець надає Постачальнику згоду на запис телефонних перемовин, та використання їх при судових або досудових спорах без додаткового повідомлення і попередження Покупця.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Публічна оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Веб-сторінці та діє до її відкликання Постачальником.

11.2. Договір поставки набирає чинності з моменту здійснення Акцепту Покупцем Публічної оферти в порядку, передбаченому ст. 3 Публічної оферти, та діє повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором поставки.

11.3. Покупець, який вчинив дії у порядку та на умовах, зазначених у п. 3.1. Публічної оферти та таким чином уклав Договір поставки, цим підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами на яких такий Договір поставки укладено.

11.4. Постачальник має право без попереднього повідомлення Покупця вносити зміни в текст цієї Публічної оферти. Зміни в Договорі вступають в силу після їх публікації на Веб-сторінці та застосовуються до будьякого Замовлення, зробленого Покупцем після такої публікації.

11.5. Покупець не має права займатися подальшим перепродажем будь-яких Товарів, придбаних у Постачальника. Всі Товари, придбані за Договором поставки, призначені виключно для використання Покупцем у своїй господарській діяльності. У випадку порушення цього положення Договору поставки, Покупець повинен відшкодувати Постачальнику всі збитки, спричинені таким порушенням.

11.6. Покупець погоджується з тим, що всі повідомлення, прайс-листи та інші документи, якими обмінюються Сторони у зв’язку з виконанням Договору поставки в електронному вигляді, мають юридичну силу та прирівнюється до документів, складених у письмовій формі.

11.7. Ця Публічна оферта та Договір поставки, що укладається шляхом її Акцепту Покупцем, регулюються чинним законодавством України.

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ФОП Босенко Роман Николаевич

Реквізити рахунку

IBAN UA043052990000026003020121710

МФО: 320649

ЄДРПОУ: 3173812911